เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 
ดร.วันจักร ฉายากุล นายสุรชัย ศรีเลณวัติ นายชูศักดิ์ เกวี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  
สำนักวางแผน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
นายสุจินต์  เรื่องพรวิสุทธิ์ นายบัณฑิต  สุวรรณจินดา นายจำนงค์  ประยงค์รัตน์ นายปัญจะ  คุปรัตน์
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗
สำนักแผนและโครงการทางกลวง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
นายกริช  ว่องสันตติวานิช นายศักดิ์สิทธิ์  แสงด้วง นายประวิตร์  ปุษยะนาวิน นายครรชิต  ทองมาก
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๙
กองวางแผน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
นายส่งสวัสดิ์  ดวงรัตน์ นายทวีพัฒน์  ตินะมาส นายสนั่น  ศรีรุ่งโรจน์ นายโกเมท  วงศ์ทองเหลือ
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓
     
พ.ท. ประถม  บุรณศิริ      
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐      
กองวางแผน กรมทางหลวง กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
   
นายจำลอง  ศาลิคุปต นายสมพร  บุณยคุปต์    
พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๖    
กองแบบแผน กรมทางหลวงแผ่นดิน กระทรวงคมนาคม
   
นายสิริลักขณ์  จันทรางศุ นายอุทัย  วุฒิกุล    
พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๒    
กองแบบแผน กรมทาง กระทรวงคมนาคม
     
นายมงคล  เนาว์จำเนียร      
พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๖      
แผนกแบบแผน กองทาง กรมทาง กระทรวงคมนาคม
     
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์      
พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๕      
แผนกแบบแผน กองทาง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
     
ขุนสฤษดิ์รัถยา      
พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๘๐      

กลับสู่ด้านบน