เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักแผนงาน

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
 2. ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง
 3. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย

 1. กำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่งคั่ง เทคโนโลยี และนโยบายของรัฐบาล
 2. วิเคราะห์การดำเนินงานของกรมทั้งด้านงานทางและงานบริหารจัดการ
 3. ศึกษาและติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 4. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้านทางหลวง
 5. ศึกษาวิเคราะห์การลงทุนด้านทางหลวงทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้ และแหล่งเงินอื่นๆ เพื่อกำหนดแผนการลงทุน
 6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง

กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

 1. วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบูรณะทางและสะพานทั้งประเทศ
 2. วิเคราะห์รายประมาณการของบประมาณประจำปีของกรม
 3. ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนดำเนินงานโครงการย่อย
 4. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
 5. ติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและบูรณะในระหว่างการก่อสร้าง
 6. วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายของแต่ละโครงการ และพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการก่อสร้างบูรณะทางและสะพาน
 7. ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารโครงการก่อสร้าง บูรณะทางหลวง

กลุ่มงานวางแผน

 1. ศึกษาและวางแผนพัฒนาทางหลวงในความรับผิดชอบของกรม ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
 2. วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ วางโครงข่ายทางหลวงและกำหนดมาตรฐานทางหลวงระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานและดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามแผนการให้และขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศ
 3. ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง และบูรณะ ทางหลวงและสะพาน
 4. จัดทำข้อกำหมด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศีกษาความเหมาะสม ก่อนการลงทุนของโครงการทางหลวงที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา
 5. ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทางหลวง

ส่วนควบคุมทางระบบทางหลวง

 1. ศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ความต้องการระบบโครงข่ายทางหลวงในความรับผิดชอบ
 2. วิเคราะห์จัดทำระบบทางหลวง ประเภททางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง ระยะควบคุมทางหลวง ลงทะเบียนทางหลวงและเผยแพร่ข้อมูล
 3. จัดทำ ปรับปรุง และเผยแพร่แผนที่ทางหลวง

กลุ่มงานประเมินผล

 1. ประเมินผลโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง
 2. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง รวมทั้งแผนงาน/โครงการทางหลวงอื่น
 3. จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการประเมินผลโครงการทางหลวงที่แล้วเสร็จ ซึ่งประเมินโดยบริษัทที่ปรึกษา
 4. ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการทางหลวง
 5. จัดทำรายงานแล้วเสร็จโครงการสำหรับแต่ละสัญญาเงินกู้
 6. รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการทางหลวง

ส่วนบริหาร

 1. รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 2. รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม

-ศึกษาและพัฒนา เพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง

-ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

    

กลับสู่ด้านบน