เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
  • ศึกษาและพัฒนา เพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง
  • ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการรวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

หน่วยงานด้านการวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุงต่อประเทศ

พันธกิจ

วางแผนพัฒนาทางหลวงในเชิงบูรณาการกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ บริการงานด้วยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและ บุคลากรที่มีความสามารถด้านการวางแผน

กลับสู่ด้านบน