เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่

 • แนวทางการประเมินที่พักริมทาง
 • หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
 • แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง ปี 2555 - 2559
 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงคมนาคม
 • ผลการศึกษาของโครงการต่างๆ 
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมทางหลวงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
   • สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม โดยศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
  • โครงการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและฟลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 101 สายร้องกวาง - น่าน ตอน 2
  • โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการลงทุน ทางหลวงพิเศษสาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย
  • เอกสารประกอบการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
   ​โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง (Road user cost : RUC)
 • อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน