โครงการสำคัญ

โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

  ความเป็นมาของโครงการ             ผลจากการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ดำเนินการจัดทำแผนการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ซึ่งแผนดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ทั ....อ่านต่อ

การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

  การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง   ·       ความเป็นมา                  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เห็นชอบในหลักการในการก่อสร้าง        ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter-City Motorway) จำนวน 13 เส้นทาง เป็นระยะทาง 4,150 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุน 472,360 ล้านบาท (มูลค่า ปี 2540) ระยะเวลาดำเนินการ ....อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ

ไทย – ลาว (8 โครงการ) 1. โครงการถนนสาย ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น 2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชียงของ / ห้วยทราย 3. โครงการก่อสร้างถนนสาย ห้วยโก๋น – ปากแบ่ง   4.  โครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ – สังคโลก ในหลวงพระบาง 5. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง อ.ท่าลี่ จ.เลย 6. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมท่ ....อ่านต่อ

โครงการโลจิสติกส์

  บทบาทของกรมทางหลวงต่อนโยบายโลจิสติกส์ของรัฐบาล   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ (พ.ศ. 2550 – 2554) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่มีวิสัยทัศน์   ให้มี“ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภ ....อ่านต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

      กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเมืองหลักที่มีปริมาณการจราจรสูงและมีอัตราการเพิ่มของปริมาณจราจรอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางสายหลักและจุดตัดทางแยกต่างๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความรวดเร็วในการเดินทาง  กรมทางหลวงจึงได้วางแผนในก ....อ่านต่อ

โครงการย่อย

  ความเป็นมา                      การพัฒนาทางหลวงสายทางต่างๆ เพื่อให้เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเข้าด้วยกันทั่วประเทศโดยกำหนดรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งการจะพัฒนาทางหลวงใ ....อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

  ความเป็นมา                  กรมทางหลวงรับผิดชอบและดูแลทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาค และระหว่างจังหวัด บางสายทางมีความชำรุดเสียหายมากเกินกว่าที่จะดูแลรักษาสภาพทางให้ใช้งานได้ดี และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการบูรณ ....อ่านต่อ

หน้าที่ : 1

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฏหมาย

ที่ตั้ง : อาคารเลขที่ 3 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400