เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ

การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (Post Project Evaluation) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของการพัฒนาทางหลวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนงานต่างๆ ข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการแล้วเสร็จและควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

สำนักแผนงาน โดยกลุ่มงานประเมินผล (Evaluation Group) ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการก่อสร้างด้วยงบประมาณประจำปีทั้งหมด และโครงการที่ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงินกู้ โดยมีลักษณะเป็นงานที่ดำเนินการเองและงานว่าจ้างที่ปรึกษา สรุปได้ดังต่อไปนี้

งานประเมินผลฯ ที่ดำเนินการเอง

ปีงบประมาณ 2557

 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 217ตอน อ.พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ส่วนที่ 1 เป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม.42+952.300- กม. 68+100 ระยะทาง 25.148 กม.
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 318 ตอน ตราด-หาดเล็ก ตอน 1 ส่วนที่ 1เป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม. 1+900 – กม. 20+000 ระยะทาง 18.1 กม.
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย-เชียงของ ตอน 1 เป็น 4 ช่องจาจร ตั้งแต่ กม. 123+900 – กม. 135+000 ระยะทาง 11.1 กม.

ปีงบประมาณ 2556

 • โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ทางหลวงหมายเลข 7 สาย ชลบุรี-พัทยา ตอน 3 เป็นทาง 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.3+500-กม.8+787.308
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อ.โชคชัย ตอน 1 (ส่วนที่ 2) เป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม. 28+900-กม.52+997.113
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 สาย ปราจีนบุรี-อ.กบินทร์บุรีตอน 1  ตั้งแต่ กม. 208+930 – กม. 247+269 เป็น 4 ช่องจราจร

ปีงบประมาณ 2555

 • โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ทางหลวงหมายเลข 7 สาย ชลบุรี-พัทยา ตอน 3 เป็นทาง 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.3+500-กม.8+787.308
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อ.โชคชัย ตอน 1 (ส่วนที่ 2) ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม. 28+900-กม.52+997.113
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.สีคิ้ว-อ.โชคชัย ตอน 1 (ส่วนที่ 2) ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม. 179+600 – กม. 199+835

ปีงบประมาณ 2554

 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 361 ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี เป็น 6-12 ช่องจราจร
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แยกทางเข้าแหลมฉบัง-แยกทางหลวงหมายเลข 36  ตั้งแต่ กม. 86+100 – กม. 108+800 เป็น 4-6 ช่องจราจร
 • โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน อ.กบินทร์บุรี-สระแก้ว ตั้งแต่ กม. 208+930 – กม. 247+269 เป็น 4 ช่องจราจร

ปีงบประมาณ 2552

 • การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ.หนองบัวโคก-จ.ชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2551

 • การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอน พัทยา ตอน 1 2 และ3

ปีงบประมาณ 2547

 • การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.พนมสารคาม-อ.กบินทร์บุรี  ตอน 1

ปีงบประมาณ 2546

 • การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บ้านนา-นครนายก

งานประเมินผลฯ ที่ว่าจ้างที่ปรึกษา

ปีงบประมาณ 2556

 • การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ส่วนที่ 1
 • การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 2554

 • การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2550

 • การประเมินผลแผนการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 1)

ปีงบประมาณ 2549

 • การประเมินผลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพ - ชลบุรี และวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันออก [ดาวน์โหลดไฟล์]
 • การสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายกระบี่ - ขนอม

กลับสู่ด้านบน