เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์อุบัติเหตุและประเมินความปลอดภัยของการใช้เกาะสี
23/03/2564 - 15:14

รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะ ความรับผิดชอบ หรือแสดงว่าสำนักแผนงาน กรมทางหหลวง เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว     

     รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุและประเมินความปลอดภัยของการใช้เกาะสีสำหรับโครงการย่อยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการใช้เกาะสีกับการเกิดอุบัติเหตุของโครงการย่อย โดยคัดเลือกโครงการย่อยที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 จำนวน 81 โครงการ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุภายหลังการใช้เกาะสีสำหรับโครงการย่อย การวิเคราะห์ประกอบด้วยการเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุระหว่างก่อนและหลังการก่อสร้าง/ปรับปรุง การเปรียบเทียบลักษณะเชิงพื้นที่ระหว่างโครงการ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทาง

     ข้อค้นพบจากรายงานนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า การใช้เกาะสีในโครงการย่อยเป็นสาเหตุทำให้อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดข้อสังเกตุที่สอดคล้องกับการศึกษาอื่นว่าพฤติดกรรมของผู้ใช้ทางเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยทางกายภาพอย่างเกาะสี ข้อค้นพบและข้อสังเกตุดังกล่าวนอกจากเป็นข้อมูลขั้นต้นประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแล้ว ยังเป็นประเด็นบุกเบิกสำหรับการศึกษาที่รัดกุมขึ้นในอนาคตต่อไปอีกด้วย

     รายงานนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายของ ดร. ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลในขณะนั้น ซึ่งได้ให้คำแนะนำทั้งโครงสร้างการนำเสนอรายงาน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการสนับสนุนผลักดัน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จนรายงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนารายงานเชิงวิจัยประเมินผลของกลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวงในอนาคตต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล จากผู้จัดทำโดย: นายสันติ อนุสราภรณ์, นายณรงศักดิ์ กิตติสาร, นางสาวิตรี จงรักจิตต์ กลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวง

 

ทางหลวงเท 520 ล้าน ขยาย 8 เลน มอเตอร์เวย์ “แยกต่างระดับหนองขาม-โป่ง”
23/03/2564 - 11:30

กรมทางหลวง เพิ่มช่องจราจรบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-โป่ง คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ทางแยกต่างระดับหนองขาม-โป่ง จากเดิมข้างละ 3 ช่องจราจร เป็นข้างละ 4 ช่องจราจร รวมเป็น 8 ช่องจราจรไปกลับ วงเงิน 520 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นทางบริเวณร่องกลางถนนที่ กม.102-116 งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (Concrete Pavement) ที่ กม.103-114 (เป็นช่วง ๆ) รวมทั้งงานระบบระบายน้ำบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางโป่ง 3 และการบริหารการจัดการจราจร ซึ่งได้ทำการเบี่ยงจราจรด้านฝั่งมุ่งหน้าพัทยาระหว่าง กม.100 – 117 โดยยังคงไว้ 3 ช่องจราจรเช่นเดิม และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.2564

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด ยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

 

แหล่งข่าว:  ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/property/news-606129

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย “กทม. – บ้านฉาง” พ.ศ. 2564
23/03/2564 - 11:07

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กทม. บ้านฉางพ.ศ. 2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง พ.ศ. 2558

(2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561

ข้อ 3 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง

ข้อ 4 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงในข้อ 3 ตามประเภทของยานยนต์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 การใช้ยานยนต์บนทางหลวงตามข้อ 3 ถ้ายานยนต์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนต์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐำนในทางราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวรวมเป็นฉบับเดียวกัน และกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ให้สอดคล้องกับการควบคุมการเข้าออกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในตำแหน่งที่ได้จัดทำไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/004/T_0001.PDF

แหล่งข่าว:  ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/general/news-600130

 

 

 

 

ครม. ไฟเขียวมอเตอร์เวย์ 3 สายรวด วงเงิน 1.6 แสนล้านบาท
25/09/2558 - 15:07

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2558 อนุมัติโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ จำนวน 3 เส้นทาง วงเงินลงทุนรวม 160,400 ล้านบาท แยกเป็น

1.สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. เงินลงทุน 20,200 ล้านบาท จะเริ่มประมูลปลายปี 2558-ต้นปี 2559 กำหนดแล้วเสร็จปี 2561 จะใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ก่อสร้าง จำนวน 14,200 ล้านบาท ส่วนค่าเวนคืนที่ดิน 6,000 ล้านบาทจะใช้เงินงบประมาณ ในปี 2558 มีผูกพันไว้แล้วจำนวน 1,400 ล้านบาท 2.สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม.เงินลงทุน 84,600 ล้านบาท และ3.สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. เงินลงทุน 55,620 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 สายนี้ทางกระทรวงการคลังจะไปจัดหาเงินกู้ให้กรมทางหลวงมาดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มประมูลปี 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

“หลังครม.อนุมัติแล้ว กรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนสำหรับจัดทำทีโออาร์ประมูลก่อสร้าง แต่สิ้นปีนี้น่าจะมีสายพัทยา-มาบตาพุดที่จะเริ่มออกประกาศประมูลได้ก่อนเป็นสายแรก “

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน ยอมรับว่า โครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขอการอนุมัติโครงการ อาจจะยังไม่มีโครงการไหนสามารถประมูลได้ทันในปีนี้ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ  ก่อนถึงจะดำเนินการได้ทำให้เปิดประมูลก่อสร้างล่าช้าไปจากแผนเดิมคาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2558 ตะขยับไปเป็นปี 2559

อย่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี)สายสีเหลือง(ลาดพร้าว-สำโรง)และสายสีส้ม(ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี)จะปรับแผนการเปิดประมูลไปเป็นไตรมาสที่2ของปี 2559 

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)กล่าวว่า การเปิดประมูลมอเตอร์เวย์ 3 สายทาง จะแบ่งสัญญาก่อสร้างเป็นหลายสัญญา เพื่อกระจายงาน คาดว่าค่าก่อสร้างต่อสัญญาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500-2,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการก่อสร้างและสภาพพื้นที่ เช่น ทางต่างระดับ เป็นต้น


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ของทางหลวง วงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวงเงินค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ดำเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการให้แก่กรมทางหลวง ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป
     
สำหรับ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี –นครราชสีมา เป็นทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษขนาด 4 – 6 ช่องจราจร ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร มีแนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเชื่อมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) ที่ทางแยกต่างระดับ บริเวณบางปะอิน ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค อำเภอเมือง อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยกรมทางหลวงได้ออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบปิด (คิดตามระยะทาง) 9 แห่ง มีศูนย์บริการทางหลวง 1 แห่ง สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง และที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 5 แห่ง ในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวสายทาง ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2547 

โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 รวมทั้งกรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในปี 2551 สำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556     

แหล่งข่าว:  ประชาชาติธุรกิจ   http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436865861

สารคดีสองข้างทางหลวง ออกอากาศผ่านช่องทาง Youtube
26/01/2558 - 17:53

สารคดีสองข้างทางหลวง ออกอากาศผ่านช่องทาง Youtube ช่อง DOH Channel 

ปล. https://www.youtube.com/user/DOHChannel/feed

<<หน้าที่แล้ว    1    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน