เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ฯ
22/01/2558 - 10:42

ขอเชิญประชาชนร่วมประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.........  เพื่อขยายขอบเขตการใช้เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างหรือขยายทางหลวง การก่อสร้างขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาทางบริการที่จัดให้มีเมื่อมีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมเนื่องจากมีทางหลวงพิเศษที่กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตัดผ่าน 

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและส่งได้ที่ E-mail : legal@doh.go.th

ปล. http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/files/348-21-01-58.pdf

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550-2557
07/01/2558 - 11:28

กรมทางหลวงได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550-2557 พบว่า

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 7,324 ราย มีผู้เสียชีวิต 1,677 ราย บาดเจ็บ 9,306 ราย ลักษณะบริเวณการเกิดอุบัติเหตุ ทางตรง 4,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.88 ทางโค้ง ปกติ 1,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.04 ทางแยกยกระดับเดียวกัน 593 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.09 บริเวณอื่นๆ 878 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.99
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง แยกตามประเภทสายทาง ได้แก่ ทางหลวง 1 หลักเกิดอุบัติเหตุ 1,517 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.71 ทางหลวง 2 หลัก 1,299 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.74 ทางหลวง 3 หลัก 2,283 ราย คิดเป้นร้อยละ 31.16 และทางหลวง 4 หลัก 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.39
สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 4,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.53 อันดับ 2 รถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ 3,135 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.95 อันดับ 3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.05 และยานพาหนะอื่นๆ (รวมคนเดินเท้า) 1,989 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.47
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด จำนวน 3,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.47 อันดับ 2 ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 1,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.58 อันดับ 3 เมาสุรา จำนวน 777 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.61 สาเหตุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 25.34
และเมื่อพิจารณาถึงมาตรการการบังคับใช้กฏหมาย โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง พบว่า มีสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดข้อหาต่างๆ 191,762 ราย แยกเป็นความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย 19,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.24 ขับรถขณะเมาสุรา 5,502 ราย ร้อยละ 2.87 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 17,666 ราย ร้อยละ 9.21 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด 105.192 ราย ร้อยละ 54.86
จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุอะไร เพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทาง ควรตั้งสติก่อนสตาร์ต ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งตัวเราเองและผู้อื่น

ปล.แหล่งข้อมูลจาก https://www.facebook.com/departmentofhighway

ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ ช่วงปีใหม่
26/12/2557 - 16:41

กรมทางหลวง (ทล.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเตรียมยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) หรือมอเตอร์เวย์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอินบางพลี) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.- วันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.

การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การบริหารจัดการระบบทะเบียนทางหลวง
04/12/2557 - 07:52

คณะทำงานการจัดการความรู้ ด้านที่ ๑ แผนพัฒนาทางหลวง จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบทะเบียนทางหลวง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสาร มาประมวลและสังเคราะห์ให้เป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกระบวนการจัดความรู้ดังกล่าวคณะทำงานฯ ได้คัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการรับมอบทางหลวง ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่
กรมทางหลวงต้องดำเนินการอยู่บ่อยครั้ง มาจัดทำเป็นเอกสารคู่มือที่อธิบายถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ และทราบถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับมอบทางหลวง เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ อันจะช่วยให้การดำเนินงานตามขั้นตอนการรับมอบทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานต่อไป

ในการจัดทำเอกสารคู่มือฉบับนี้ คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ ได้อาศัยกลไกของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ตลอดจนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) เรื่อง “การบริหารจัดการระบบทะเบียนและหมายเลขทางหลวง” เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการจัดการปัญหาอุปสรรคในการรับมอบทางหลวง ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหมายเลขทางหลวง เจ้าหน้าที่สถิติ ผู้อำนวยการส่วนวางแผน (วผ.) หรือผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งวิศวกร/นายช่างโยธาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทางหลวงจากสำนักทางหลวง แขวงการทาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 84 คน เพื่อนำประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สำนักแผนงานได้รับรางวัลที่ 1 การจัดทำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ปี 2557
04/12/2557 - 07:30

สำนักแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 6 "เวทีเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวทาง" ในวันที่ 8 กันยายน 2557  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ของชาวกรมทางหลวง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาชมงาน โดยในปีนี้ สำนักแผนงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดทำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

กลับสู่ด้านบน