เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวผู้บริหาร

กรมทางหลวงเปิดแผนแม่บท 20 ปี มอเตอร์เวย์ 21 สายทาง เชิญชวนภาคเอกชน ร่วมสร้างอนาคตโครงข่ายการเดินทางและขนส่ง ยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน
02/08/2559 - 14:43

วันนี้ (13 ก.ค.59) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เปิดมุมมองอนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย” เพื่อเปิดแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี และเป็นการประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอผลสรุปการศึกษาโครงการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐภาคธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร กลุ่มนักลงทุน สมาคมการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต ภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นี้ ไม่เพียงต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ เงินลงทุน ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของภาคเอกชน แต่ยังต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การสัมมนาครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาโครงการร่วมกัน

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “คิดนอกกรอบ มองรอบด้าน กับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง” โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ ผู้จัดการโครงการ นำเสนอเกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา นำเสนอเกี่ยวกับ โอกาส ความท้าทาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ และ นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นำเสนอเกี่ยวกับมุมมอง ด้านการเงินการคลัง กับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำเสนอเกี่ยวกับ Thailand Future Fund และร่วมถอดบทเรียนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในต่างประเทศ โดย ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำธนาคารโลก

การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญ ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งสิ้น 21 สายทาง ระยะทางรวม 6,612 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีแนวคิดการกำหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เน้นเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่านการค้าชายแดน รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมและฐานการผลิตต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ ส่วนรูปแบบการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงระยะ 10 ปีแรก (พ.ศ.2560-2569) และในช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ.2570-2579) รวมมูลค่าลงทุนกว่า 2.1 ล้านล้านบาท

ด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่สูงมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวทางเลือกด้านการลงทุนที่มีความเป็นไปได้รวมถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เช่น การใช้เงินงบประมาณ, การระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน, เงินกู้จากสถาบันการเงิน, เงินทุนจากค่าผ่านทาง หรือการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และกลุ่มธุรกิจต่างๆ สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นอันมาก ซึ่งได้มีการเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนักลงทุนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เพื่อนำข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นำมาใช้ประกอบการจัดทำกรอบแนวทางความร่วมมือในการลงทุนพัฒนาโครงการต่อไป

การจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดเวทีที่จะร่วมกันสร้างอนาคตด้านการเดินทางและขนส่ง ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่จะช่วยให้อีก 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทย มีการยกระดับการค้า การลงทุน ที่สนับสนุนเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน และเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางและขนส่ง ให้ยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน

หารือการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304
03/09/2558 - 15:27

การประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 (เชื่อมผืนป่า) ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

การประเมินผลงานก่อสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30/04/2558 - 16:34

นายกษิดิศ  วัฒนศัพท์  รก.วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยนายวีระ  พลอยกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558    ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ

          กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักมาตรฐานและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเรื่อง“การประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับนายช่างโครงการก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานแขวงทางหลวงประจำสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง  การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารโครงการก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ของกรมทางหลวง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง  บำรุงทาง อีกทั้งหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 200 คน

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2558
19/03/2558 - 00:00

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมงบคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมทางหลวง หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน

การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
10/02/2558 - 11:19

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง และคณะทำงาน เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานทางหลวงตาก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2558

<<หน้าที่แล้ว    1    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน