เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมพิจารณารายงานขั้นสุดท้ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ

สำนักแผนงาน ได้จัดทำให้มีการประชุมพิจารณารายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 กรมทางหลวง โดยมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการที่เป็นจุดอ่อนของโครงการ การศึกษาทางวิศวกรรม และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาฯ ได้แบ่งการทำงานเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่1.รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและการวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงการ กิจกรรมที่2.พัฒนาฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ กิจกรรมที่3.พัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ กิจกรรมที่4.จัดทำแผนการพัฒนาทางหลวง

 

กลับสู่ด้านบน