เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การบริหารจัดการระบบทะเบียนทางหลวง

คณะทำงานการจัดการความรู้ ด้านที่ ๑ แผนพัฒนาทางหลวง จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบทะเบียนทางหลวง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสาร มาประมวลและสังเคราะห์ให้เป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกระบวนการจัดความรู้ดังกล่าวคณะทำงานฯ ได้คัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการรับมอบทางหลวง ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่
กรมทางหลวงต้องดำเนินการอยู่บ่อยครั้ง มาจัดทำเป็นเอกสารคู่มือที่อธิบายถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ และทราบถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับมอบทางหลวง เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ อันจะช่วยให้การดำเนินงานตามขั้นตอนการรับมอบทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานต่อไป

ในการจัดทำเอกสารคู่มือฉบับนี้ คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ ได้อาศัยกลไกของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ตลอดจนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) เรื่อง “การบริหารจัดการระบบทะเบียนและหมายเลขทางหลวง” เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการจัดการปัญหาอุปสรรคในการรับมอบทางหลวง ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหมายเลขทางหลวง เจ้าหน้าที่สถิติ ผู้อำนวยการส่วนวางแผน (วผ.) หรือผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งวิศวกร/นายช่างโยธาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทางหลวงจากสำนักทางหลวง แขวงการทาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 84 คน เพื่อนำประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กลับสู่ด้านบน