เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  กรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา  บริเวณที่ผ่านย่านชุมชนซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  การเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรในบริเวณย่าน  โดยจะคำนึงถึงทั้งปริมาณการจราจรที่เดินทางในชุมชน  และที่เดินทางผ่านย่านชุมชน  ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรภายในชุมชนด้วย              

               ทั้งนี้  เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  ลดฝุ่นละออง  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่  และแก้ไขปัญหาของการจราจรผ่านย่านชุมชนนั้น ๆ ในรูปแบบของการขยายคันทางหรือการแก้ไขปัญหา  ระบบระบายน้ำ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  รวมทั้งการจอดรถไม่เป็นระเบียบ  ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการจราจรผ่านย่านชุมชน

               ซึ่งการเลือกลักษณะและรูปแบบของการดำเนินงานนั้น  จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแห่งๆ ไป  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

               -  ลักษณะและหน้าที่ (Function) ของทางหลวงสายนั้น  ว่าเป็นทางหลวงสายหลัก หรือทางหลวงสายรอง  ในกรณีที่เป็นทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น  และใช้ความเร็วสูงในการเดิน  อาจมีความจำเป็นต้องก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลัก (Frontage Road)  เพื่อแบ่งแยกปริมาณจราจรในท้องถิ่น  (Local Traffic)  ออกจากปริมาณจราจรผ่านเมือง  (Through Traffic)  เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

               -  ลักษณะการดำรงชีวิตของประชาชน  ความหนาแน่นของชุมชน  และสถานที่สำคัญต่างๆ

               -  สภาพปัญหาในพื้นที่  อาทิเช่น  ปัญหาการระบายน้ำ  การจอดรถกีดขวางการจราจร  การลุกล้ำเขตทาง  ปัญหาคนเดินเท้า  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของทางหลวง  เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  เช่น  ระบบระบายน้ำ  สะพานลอยคนเดินข้าม  สัญญาณไฟ และป้ายจราจรต่างๆ

               -  ความกว้างเขตทาง (Right of Way)  ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกรูปแบบของการปรับปรุง  อันได้แก่  จำนวนช่องจราจร  ความกว้างช่องจราจร  ไหล่ทาง และทางเท้า  ที่เหมาะสม

               -  ปริมาณจราจร  ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  และความต้องการของชุมชน

               อย่างไรก็ตาม  การดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนนี้  จะต้องสอดคล้อง ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ  ของกรมทางหลวง  ได้แก่  งานซ่อมบำรุงทาง  งานโครงการใหญ่  เป็นต้น  เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ  ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   

 

กลับสู่ด้านบน