เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

งานปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่  มีลักษณะการดำเนินการในสายทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆหรือเส้นทางโครงข่ายในพื้นที่อิทธิพลของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  เป็นการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิมให้ได้มาตรฐาน  หรือมีมาตรฐานสูงขึ้น  โดยอาจจะมีการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรได้ในบางกรณีตามความจำเป็น  สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่สูงและลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  เพิ่มรายได้  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ให้ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจในการเดินทาง

 

 

กลับสู่ด้านบน