เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

งานลาดยางทางหลวง

กิจกรรมลาดยางทางหลวง  เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน  สถานที่สำคัญๆ ในพื้นที่   มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อสร้างทางเดิมซึ่งเป็นทางลูกรัง  ทางลำลอง  ทางลาดยางเดิมที่ชำรุดเสียหายหมดสภาพเป็นทางลาดยาง  หรือทางลาดยางต่ำกว่ามาตรฐานของกรมทางหลวง  ให้เป็นทางลาดยางที่ได้มาตรฐานตลอดทั้งสาย  เพื่อให้การจราจรผ่านได้ทุกฤดูกาล  สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเส้นทางที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง  ซึ่งไม่สามารถของบประมาณมาดำเนินการครั้งเดียวได้ตลอดสายเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างลาดยางเป็นตอนๆ ตามกำลังงบประมาณที่ได้รับ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปก่อน  จนกว่าสถานะด้านงบประมาณจะเอื้ออำนวย  จึงจะนำมาบรรจุไว้ในโครงการใหญ่  (งานบูรณะปรับปรุงทางหลวง) โดยลักษณะและรูปแบบของการดำเนินการก่อสร้างนั้น  จะเป็นการก่อสร้างลาดยางทางเดิมโดยไม่เพิ่มจำนวนช่องจราจร  แต่สามารถก่อสร้างเพิ่มความกว้างช่องจราจร และไหล่ทางได้  เพื่อให้เป็นทางที่มีมาตรฐานสูงขึ้น  สามารถรองรับปริมาณจราจรในแต่ละสายทางได้  ทั้งนี้ปริมาณจราจรจะเป็นปัจจัยที่กำหนดมาตรฐานทางที่เหมาะสมของทางสายนั้นๆ

 

กลับสู่ด้านบน