เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางลาดยาง

โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางลูกรังเป็นทางลาดยาง

ความเป็นมา

              เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน  สถานที่สำคัญๆ ในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างทางเดิมซึ่งเป็นทาง ให้เป็นทางลาดยางที่ได้มาตรฐานตลอดทั้งสายเพื่อให้การจราจรผ่านได้ทุกฤดูกาล  สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเส้นทางที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง  ซึ่งไม่สามารถของบประมาณมาดำเนินการครั้งเดียวได้ตลอดสายเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างลาดยางเป็นตอนๆตามกำลังงบประมาณที่ได้รับ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปก่อน  จนกว่าสถานะด้านงบประมาณจะเอื้ออำนวย  จึงจะนำมาบรรจุไว้ในโครงการใหญ่  โดยลักษณะและรูปแบบของการดำเนินการก่อสร้างนั้น  จะเป็นการก่อสร้างทางลูกรังโดยไม่เพิ่มจำนวนช่องจราจร  แต่สามารถก่อสร้างเพิ่มความกว้างช่องจราจรและไหล่ทางได้  เพื่อให้เป็นทางที่มีมาตรฐานสูงขึ้น  สามารถรองรับปริมาณจราจรในแต่ละสายทางได้  ทั้งนี้ปริมาณจราจรจะเป็นปัจจัยที่กำหนดมาตรฐานทางที่เหมาะสมของทางสายนั้นๆ

วัตถุประสงค์

              1.  เพิ่มมาตรฐานทางลูกรังให้เป็นทางลาดยาง

              2.  ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

              3.  สามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

              4.  การเดินทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ  ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2559 - 2560

   

กลับสู่ด้านบน