เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

งานก่อสร้างทางและสะพานที่ดำเนินการเอง

โครงการพัฒนาทางหลวง

การปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางชีวิตและทรัพย์สิน เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาเส้นทางหลวงให้เคียงคู่กับความเป็นอยู่ของสังคมไทย ซึ่งกรมทางหลวง      ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในด้านรูปแบบและการก่อสร้าง ให้กระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนน้อยที่สุด และต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาด้านการจราจรแออัด , อุบัติเหตุ , การจอดรถไม่เป็นระเบียบ , การรุกล้ำเขตทาง , ปัญหาน้ำท่วมขัง และด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อเพิ่มการให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยสองข้างทาง และผู้ใช้เส้นทางให้ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

แนวคิดและรูปแบบโครงการ

  • ยกระดับการให้บริการโดยการเพิ่มช่องจราจรและช่องทางการแซง
  • ปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น

  • ปรับปรุงทางแยก เกาะกลาง และระดับความชัน

  • ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเท้า ทางจักรยาน พื้นที่จอดรถ

  • ปรับปรุงระบบอำนวยความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง

  • ปรับปรุงพื้นที่ขายสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบ

การจัดการงานวางแผนโครงการพัฒนาทางหลวง งานพัฒนาทางหลวง ในส่วนรับผิดชอบของสำนักแผนงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
  • กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
  • กิจกรรมลาดยางทางหลวง
  • กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
   

 

 

กลับสู่ด้านบน