เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ฯ

ขอเชิญประชาชนร่วมประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.........  เพื่อขยายขอบเขตการใช้เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างหรือขยายทางหลวง การก่อสร้างขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาทางบริการที่จัดให้มีเมื่อมีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมเนื่องจากมีทางหลวงพิเศษที่กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตัดผ่าน 

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและส่งได้ที่ E-mail : legal@doh.go.th

ปล. http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/files/348-21-01-58.pdf

กลับสู่ด้านบน