เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลการศึกษาและสาระสำคัญของการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลการศึกษาและสาระสำคัญของการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการ กรมทางหลวงจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ และสาระสำคัญของผลการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

กลับสู่ด้านบน