เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2558

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมงบคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมทางหลวง หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน

กลับสู่ด้านบน