เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประเมินผลงานก่อสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นายกษิดิศ  วัฒนศัพท์  รก.วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยนายวีระ  พลอยกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558    ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ

          กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักมาตรฐานและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเรื่อง“การประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับนายช่างโครงการก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานแขวงทางหลวงประจำสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง  การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารโครงการก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ของกรมทางหลวง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง  บำรุงทาง อีกทั้งหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 200 คน

กลับสู่ด้านบน