เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การวิเคราะห์อุบัติเหตุและประเมินความปลอดภัยของการใช้เกาะสี

รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะ ความรับผิดชอบ หรือแสดงว่าสำนักแผนงาน กรมทางหหลวง เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว     

     รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุและประเมินความปลอดภัยของการใช้เกาะสีสำหรับโครงการย่อยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการใช้เกาะสีกับการเกิดอุบัติเหตุของโครงการย่อย โดยคัดเลือกโครงการย่อยที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 จำนวน 81 โครงการ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุภายหลังการใช้เกาะสีสำหรับโครงการย่อย การวิเคราะห์ประกอบด้วยการเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุระหว่างก่อนและหลังการก่อสร้าง/ปรับปรุง การเปรียบเทียบลักษณะเชิงพื้นที่ระหว่างโครงการ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทาง

     ข้อค้นพบจากรายงานนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า การใช้เกาะสีในโครงการย่อยเป็นสาเหตุทำให้อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดข้อสังเกตุที่สอดคล้องกับการศึกษาอื่นว่าพฤติดกรรมของผู้ใช้ทางเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยทางกายภาพอย่างเกาะสี ข้อค้นพบและข้อสังเกตุดังกล่าวนอกจากเป็นข้อมูลขั้นต้นประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแล้ว ยังเป็นประเด็นบุกเบิกสำหรับการศึกษาที่รัดกุมขึ้นในอนาคตต่อไปอีกด้วย

     รายงานนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายของ ดร. ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลในขณะนั้น ซึ่งได้ให้คำแนะนำทั้งโครงสร้างการนำเสนอรายงาน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการสนับสนุนผลักดัน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จนรายงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนารายงานเชิงวิจัยประเมินผลของกลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวงในอนาคตต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล จากผู้จัดทำโดย: นายสันติ อนุสราภรณ์, นายณรงศักดิ์ กิตติสาร, นางสาวิตรี จงรักจิตต์ กลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวง

 

กลับสู่ด้านบน