เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

แผนงานโครงการสำคัญ

        สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม โดยคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการเร่งรัดขยายเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์
โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง
   
โครงการก่อสร้างเป็นทางลาดยาง    

กลับสู่ด้านบน