เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็นแผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่จะสนับสนุนโลจิสติกส์และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นเส้นทางที่มีลักษณะต่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ระหว่างเมืองสำคัญและเมืองหลักในภูมิภาค เชื่อมต่อสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรนี้จะช่วยยกระดับความสามารถการรองรับปริมาณการเดินทางของโครงข่ายถนน ทั้งจากปริมาณจราจรที่เกินกว่าจะรับได้ในปัจจุบันในบางจุดและปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการขนส่ง 

 

 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรบนเส้นทางที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญและเมืองหลักในภูมิภาค ตามแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงตลอดระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ทำให้กรมทางหลวงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงสายสำคัญให้แล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ กรมทางหลวงจึงจำเป็นต้องเลือกก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรบนถนนบริเวรที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ

•         เป็นเส้นทางสนับสนุนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

•         เป็นเส้นทางสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญและเมืองหลักในภูมิภาค

•         เป็นเส้นทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น

 

โดยมีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างการดำเนินงานดังนี้

ทางหลวงหมายเลข     344    ชลบุรี - อ.บ้านบึง

ทางหลวงหมายเลข     4169  รอบเกาะสมุย ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     4013  นครศรีธรรมราช - อ.ปากพนัง ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     3263  อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาลี) ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     202    อ.พุทไธสง - อ.เกษตรวิสัย

ทางหลวงหมายเลข     224    โชคชัย - ครบุรี

ทางหลวงหมายเลข     226    อุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ

ทางหลวงหมายเลข     213    มหาสารคาม - อ.ยางตลาด ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     3466  บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3127 พานทอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 315)

ทางหลวงหมายเลข     314    อ.บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     375    นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1

ทางหลวงหมายเลข     12      กาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข     3        อ.ศรีราชา - อ่าวอุดม (รวมสะพานลอยข้ามแยกเข้าท่าเรือ)

กลับสู่ด้านบน