เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (Highway Bypass)

การพัฒนาทางหลวงถือเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยพื้นที่ในหลายจังหวัด ทั้งที่เป็นตัวเมืองและระดับอำเภอ มีสภาพการใช้พื้นที่เป็นเขตเมือง ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปริมาณความต้องการในการเดินทางบนโครงข่ายถนนผ่านเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น นำมาซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองและส่งผลกระทบออกไปยังโครงข่ายถนนภายนอกพื้นที่เป็นวงกว้าง 

กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการวางแผนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (Highway Bypass) เพื่อที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ให้สามารถเดินทางอ้อมผ่านพื้นที่ตัวเมืองได้โดยไม่ต้องเข้าไปเสียเวลารถติดในตัวเมืองอำเภอหรือจังหวัด อีกทังยังเป็นการช่วยระบายความคับคั่งของการจราจรในตัวเมืองลงได้อีกทางหนึ่ง โดยในการจัดทำแผนโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ได้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาของตัวเมืองในอนาคต 

 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองมีการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองโดยปรกติสามารถทำได้สองวิธีคือ

1. ก่อสร้างเป็นลักษณะทางแยกออกจากถนนเดิม แล้วมีแนวเส้นทางใหม่อ้อมพื้นที่เมืองไปบรรจบกับทางหลวงสายเดิมในบริเวณที่พ้นพื้นที่เมืองไปแล้ว โดยการก่อสร้างในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการสูญเสียความต่อเนื่องของเส้นทางได้

2. ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองให้มีแนวถนนใหม่ต่อเนื่องกับถนนหลักแนวเดิม และอาจทำการแปลงแนวทางหลวงเดิมบริเวณที่ผ่านชุมชนให้เป็นทางสายรองที่เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น

สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ 

1. ทางเลี่ยงเมืองแว้ง ตอน 1 และ 2

2. ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก)

3. ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก)

4. ทางเข้าเมืองชุมพร (แนวใหม่) ตอน 2

5. ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย

กลับสู่ด้านบน