เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างเป็นทางลาดยาง

ปัจจุบันมีทางหลวงทั่วประเทศในความรับผิดชอบและดูแลของทางหลวงทั่วประเทศกว่า 51,413 กิโลเมตร (ระยะทางจริง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาค และระหว่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเดินทางให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัย กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างทางลาดยาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลาดยางผิวถนนในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงให้ครบทั้งประเทศ แต่ในขั้นตอนการดำเนินงาน หากต้องรอเสนอของบประมาณเพื่อบรรจุเป็นโครงการใหญ่ต้องใช้ระยะเวลามาก เนื่องจากมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจออกแบบ และเสนอของบประมาณค่าก่อสร้าง แต่หากดำเนินการแก้ไขตามงบประมาณที่ได้รับ ก็ทำให้โครงการขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้หากทำการก่อสร้างหลายครั้งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้าง การดำเนินกิจการสองข้างทาง และผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน ดังนั้นการดำเนินโครงการก่อสร้างทางลาดยางเพื่อปรับปรุงถนนครั้งเดียวให้ครอบคลุมปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งทางหลวงสายหลักและเส้นทางสายสำคัญ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนสองข้างทางทำให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาพื้นที่เพิ่มบทบาทการพัฒนาทางหลวง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ดำเนินการปูผิวทางลาดยางบนถนนลูกรังทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเหลือสายทางที่ยังเป็นลูกรังเหลืออยู่เพียง 354 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายทางในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่มีการเดินทางน้อยทางภาคเหนือของประเทศ แต่ถึงอย่างไรกรมทางหลวงก็ยังมีนโยบายที่จะปูผิวทางลาดยางบนถนนในความดูแลของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จทั้งประเทศ 

ปล. https://www.youtube.com/watch?v=AHseUHrJc-Y

กลับสู่ด้านบน