เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลัก เชื่อมโยงจากกรุงเทพฯไปสู่ภูมิภาค และมีนโยบายก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานเป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความปลอดภัย จึงได้อนุมัติแผนงานก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กพ. 2536 จากผลการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจรระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมทางหลวงจัดทำแผนการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมโครงข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มค. 2538 แผนการก่อสร้างจำนวน 9 โครงข่าย ระยะทางรวม 4,366 กิโลเมตร แต่ต่อมากรมทางหลวงได้พิจารณมาเส้นทางเพิ่มเติมตามข้อสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเพิ่มเส้นทางอีก 2 โครงข่าย จึงรวมทั้งสิ้นเป็น 11 โครงข่ายเส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 5,400 กิโลเมตร กระจายครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

กรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) จึงดำเนินการ วางแผน ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างตามลำดับความสำคัญอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน โดยการใช้งบประมาณปกติที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินการ ณ มิถุนายน 2557 ดังนี้

  • ดำเนินการแล้วเสร็จ                 3,106.95   กิโลเมตร         คิดเป็นร้อยละ 59.05
  • อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง      708.57     กิโลเมตร         คิดเป็นร้อยละ 13.47
  • ยังไม่ได้รับงบประมาณ               1,446.37   กิโลเมตร         คิดเป็นร้อยละ 27.49

 

กลับสู่ด้านบน