เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงประตูการค้าชายแดนที่มีศักยภาพเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาการจราจรคอขวด สภาพเส้นทางยังไม่ได้มาตรฐานและปริมาณความจุของถนนยังมีความไม่เพียงพอ เนื่องจากเส้นทางเหล่านั้นอยู่บริเวณขอบชายแดนประเทศ กรมทางหลวงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเคลื่อนย้ายคนและสินค้าสู่ประตูการค้าชายแดนได้อย่างมีศักยภาพ การเดินทางขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วจะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นสมาชิกภายใต้หลายกรอบความร่วมมือทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน กรมทางหลวงตระหนักถึงภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ โครงการทางหลวงเอเชีย (Asian Highway) โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ปัจจุบันโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งกรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีในแต่ละปี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1-2 แห่งต่อปี ไม่สอดคล้องกับความต้องการและแผนแม่บทที่ได้จัดไว้ 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

โครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างขยายช่องจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนที่ยังมีปัญหาการจราจรคอขวด เพื่อเชื่อมโยงประตูการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ โดยกรมทางหลวงวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ จำนวน 11 โครงการ ระหว่างปี 2556 – 2562 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่เขตทางหลวงเดิม ไม่มีการเวนคืนที่ดิน มีเพียงโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด – รวมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เพียงโครงการเดียว ที่มีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและศึกษา EIA ไปควบคู่กัน

โดยมีรายละเอียดสายทางและตำแหน่งโครงการดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอนที่ 1
 2. ทางหลวงหมายเลข 4113 อ.นาทวี – บ.ประกอบ
 3. ทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้านใหญ่ – อ.ธาตุพนม
 4. ทางหลวงหมายเลข 12 เลี่ยงเมืองแม่สอด – รวมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2
 5. ทางหลวงหมายเลข 214 อ.ปราสาท – ช่องจอม ตอน 1
 6. ทางหลวงหมายเลข 6 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 2
 7. ทางหลวงหมายเลข 221 อ.กันทรลักษ์ – เขาพระวิหาร ตอน 1+2
 8. ทางหลวงหมายเลข 214 อ.ปราสาท – ช่องจอม ตอน 2
 9. ทางหลวงหมายเลข 1021 ดอกคำใต้ – เทิง ตอน 1
 10. ทางหลวงหมายเลข 1021 ดอกคำใต้ – เทิง ตอน 2 (ส่วน 1 + 2)
 11. ทางหลวงหมายเลข 1020 เชียงราย – เชียงของ ตอน 4

กลับสู่ด้านบน