เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง

โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงสถานีขนส่งสินค้ารถบรรทุกเข้ากับเส้นทางรถไฟ และท่าเรือ เชื่อมโยงฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สำคัญของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ ให้สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีและทำให้เกิดการขนส่งข้ามแดนเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน

 

 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทัน เวลา โดยการแก้ไขปัญหาความแออัดที่มีต่อการขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่บริการขนส่งสินค้า เข้า-ออก ที่สำคัญของประเทศ โดยมีโครงการที่อยู่ในแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของกรมทางหลวง (โดยบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง) ดังนี้

 • ทางหลวงหมายเลข     7        พัทยา  - มาบตาพุด
 • ทางหลวงหมายเลข     81      บางใหญ่ - นครปฐม - กาญจนบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข     318    ตราด - หาดเล็ก 
 • ทางหลวงหมายเลข     317    จันทบุรี - สระแก้ว 
 • ทางหลวงหมายเลข     416    อ.ละงู - ต่อเขต จ.ตรัง  (คีรีวง - บ้านสามแยก)
 • ทางหลวงหมายเลข     4142  แยกทางหลวงหมายเลข 401(บ้านใน) - กม.34+825
 • สี่แยกคูหา - อ.ควนเนียง - อ.สิงหนคร
 • ทางหลวงหมายเลข     416    อ.ละงู - ต่อเขต จ.ตรัง (ทุ่งหว้า - คีรีวง)
 • ทางหลวงหมายเลข     1129  อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ
 • ทางหลวงหมายเลข     1020  เชียงราย - อ.เชียงของ
 • ทางหลวงหมายเลข     1021  ดอกคำใต้ - เทิง
 • ทางหลวงหมายเลข     1152  เชียงราย - ขุนตาล
 • ทางหลวงหมายเลข     317    จันทบุรี - สระแก้ว 

กลับสู่ด้านบน