เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและอุโมงค์

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและอุโมงค์เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถบนทางหลวงสายหลัก ซึ่งได้มีการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรไปแล้วโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางบริเวณจุดตัดทางหลวงและจุดกลับรถเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและอุโมงค์เป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งกรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีในแต่ละปี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1-2 แห่งต่อปี ทำให้กรมทางหลวงไม่สามารถดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการและแผนแม่บทที่ได้จัดไว้ 

 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวง 10 ปี เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและอุโมงค์บนทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรสูงทั่วประเทศ โดยคัดเลือกจุดตัดทางแยกหรือจุดกลับรถบนทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณจราจรสูง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเป็นเส้นทางสายหลักที่มีการใช้ความเร็วสูง แต่มีข้อจำกัดในการเปิดเกาะกลางเพื่อกลับรถ โดยมีโครงการในแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะดำเนินการแล้ว ดังนี้

  • ทางหลวงหมายเลข 117 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับหนองตะโก) ตอน 2
  • ทางหลวงหมายเลข 35 สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 17+600  ขาเข้า
  • ทางหลวงหมายเลข 11 , 121 สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 121
  • ทางหลวงหมายเลข 1 ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับถนนสวรรค์วิถี (แยกเดชาติวงศ์)
  • ทางหลวงหมายเลข 407,408,414 ทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย  ทางหลวงหมายเลข 407 ตัดทางหลวงหมายเลข 408 ตัดทางหลวงหมายเลข 414
  • ทางหลวงหมายเลข 11 , 1001 ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง)
  • ทางหลวงหมายเลข 4 สะพานข้ามแยกบ่อตะกั่ว
  • ทางหลวงหมายเลข 1290  สะพานข้ามแม่น้ำกก
  • ทางหลวงหมายเลข 304    อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า)

กลับสู่ด้านบน