เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ปัจจุบันประเทศไทยมีถนนในความดูแลของกรมทางหลวงระยะทาง 66,940 กิโลเมตร (รวมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับความเสียหายของโครงข่ายถนนที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง จากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานผนวกกับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ทางหลวงสายหลักระหว่างภาคยังคงมีสภาพชำรุดเสียหายจำนวนมากเป็นระยะทางยาวต่อเนื่อง

ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้รับงบประมาณเพื่อซ่อมแซมทางหลวงตาม พรบ.งบประมาณประจำปี ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก  ซึ่งงบประมาณประจำที่ได้รับทุกปีไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบกับความเสียหายทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา กรมทางหลวงยังไม่เคยได้รับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อบูรณะซ่อมแซมทางหลวงเส้นทางสายหลักทั้งโครงข่ายแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ เพื่อลดความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักซึ่งรองรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพของโครงข่ายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงสายหลักมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงยังคงศักยภาพและมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนให้นโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม โดยสมรรถนะการให้บริการของโครงข่ายทางหลวง เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ทำให้เกิดความต่อเนื่องในเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาค ระหว่างจังหวัด สามารถรองรับปริมาณการเดินทางขนส่งภายในประเทศและการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับรูปแบบการเดินทางแบบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของประเทศ 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงดำเนินการบูรณะซ่อมแซมทางหลวงสายหลักซึ่งเป็นโครงข่ายระดับประเทศ ที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งในประเทศระดับภาค โดยดำเนินการบูรณะปรับปรุงผิวทางและไหล่ทางของทางผิวแอสฟัลท์และผิวคอนกรีต รวมทั้งชั้นโครงสร้างทางที่ชำรุดเสียหาย เพื่อปรับปรุงให้ผิวทางมีความเรียบตลอดเส้นทาง สามารถใช้ความเร็วตามที่ออกแบบได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นดำเนินการบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวง ซึ่งได้แก่ ทางหลวงที่อยู่ในโครงการเร่งรัดขยายสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 1  ระยะที่ 2  และโครงข่ายต่อเนื่องที่เชื่อมโยงระหว่างภาคจังหวัด และเชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงทางหลวงอาเซียนที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พื้นที่ดำเนินการในโครงการนี้ประกอบด้วย ทางหลวงหลักทั้งหมด 12 สายทางดังนี้

เส้นทางในพื้นที่ภาคเหนือ

 • ทางหลวงหมายเลข 1  กรุงเทพฯ – แม่สาย (จ.เชียงราย)
 • ทางหลวงหมายเลข 1095  เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
 • ทางหลวงหมายเลข 117  นครสวรรค์ – พิษณุโลก
 • ทางหลวงหมายเลข 11  สิงห์บุรี – เชียงใหม่

เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ทางหลวงหมายเลข 2  สระบุรี – หนองคาย

เส้นทางในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • ทางหลวงหมายเลข 3  กรุงเทพฯ – หาดเล็ก (จ.ตราด)
 • ทางหลวงหมายเลข 35  ธนบุรี – ปากท่อ
 • ทางหลวงหมายเลข 32  พระนครศรีอยุธยา – อุทัยธานี
 • ทางหลวงหมายเลข 331  สัตหีบ – มาบเอียง และ สัตหีบ – ฉะเชิงเทรา

เส้นทางในพื้นที่ภาคใต้

 • ทางหลวงหมายเลข 43  หาดใหญ่ – ยะหริ่ง (จ.ปัตตานี)
 • ทางหลวงหมายเลข 4  กรุงเทพฯ – สะเดา (จ.สงขลา)
 • ทางหลวงหมายเลข 41  ชุมพร – พัทลุง

กลับสู่ด้านบน