เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

กรมทางหลวง (ทล.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ร่วมกันทำข้อตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยกระหว่างเส้นทางรถไฟและทางหลวง ที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอันตราย และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง อาจมีการพิจารณาก่อสร้างทางต่างระดับได้ตามความเหมาะสมจากการสำรวจจุดตัดทางรถไฟผ่านทางหลวงทั่วประเทศ โดยกรมทางหลวงได้พิจารณาก่อสร้างเป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จำนวน 83 จุด  ซึ่งจัดลำดับความสำคัญกับทางหลวงสายหลัก ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553–2557 แล้วจึงดำเนินการในจังหวัดรองลงมาเป็นลำดับต่อไป

 

 

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จประมาณ 26 แห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบและนำมาปรับปรุงรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสมและลดผลกระทบด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งในช่วงระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยกรมทางหลวงกำลังดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบในส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะออกแบบได้แล้วเสร็จภายในปี 2556 และวางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างช่วงปี 2557 – 2561 (ปี 2557 – 2558 รวม 22 โครงการ, ปี 2558 – 2559 รวม 22 โครงการปี, ปี2559 – 2560 รวม 8 โครงการ และปี 2560 – 2561 รวม 31 โครงการ) ด้วยงบประมาณรวม 23,280 ล้านบาท 

กลับสู่ด้านบน