เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ระดับการบริการของทางหลวง

ระดับการบริการของทางหลวง (Level of Service, LOS)

                ระดับการบริการของทางหลวงเป็นมาตรวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative Measrue) ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพในการให้บริการของถนน โดยแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว ได้แก่ A ,B, C, D, E และ F ค่าแต่ละค่าจะแสดงถึงลักษณะและสภาพการจราจรที่แตกต่างกัน โดยระดับการให้บริการ A หรือ LOS A แสดงสภาพการจราจรที่ดีที่สุด และในทางตรงกันข้าม ระดับการให้บริการ F หรือ LOS F จะแสดงสภาพการจราจรที่แย่ที่สุด ซึ่งถนนที่มีลักษณะแตกต่างกัน จะมีเกณฑ์สำหรับระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ทางด่วนหรือ ทางพิเศษ ย่อมมีเกณฑ์ที่แตกต่างกับแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นถนนประเภทใดก็จะมีค่าระดับการให้บริการ 6 ค่าเท่ากัน คือ LOS A ถึง LOS F

               อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน เกณฑ์ที่ใช้ในประเทศไทย ยังคงเป็นเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (Highway Capacity Manual) โดยในบางประเทศก็ได้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อหาเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ ซึ่งยังคงแนวคิดของตัวอักษรแสดงระดับการให้บริการ 6 ค่า แต่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับแต่ละระดับการให้บริการ

แหล่งอ้างอิง http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ckasem2/index.html

ปล.ข้อมูลที่แสดงระดับการบริการของทางหลวงเป็นสายทางจากโครงข่ายสายหลักในปี 2557 ของระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง Highway Accident Information Management System: HAIMS และ ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง : RoadNet 

ประเภท รูปแบบ ภาษา ความละเอียดรูป ขนาดไฟล์
Level of Service PDF Thai High
 
Asian Highway JPG English Low

กลับสู่ด้านบน