เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การศึกษาแนวทางการลงทุน

สำหรับการพัฒนาทางหลวงที่มีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนสูง เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สำนักแผนงานได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และแนวทางการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership) การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Toll Road Fund) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ

ลักษณะตามสถานะ
ลำดับ ชื่องานศึกษา ประเภทของงาน

กลับสู่ด้านบน