เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ

การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ เป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักแผนงาน เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนงานสนับสนุนระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ข้างต้น ตลอดจนข้อปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังโครงการแล้วเสร็จและควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนในอนาคต 

ลักษณะตามสถานะ
ลำดับ ชื่องานศึกษา ประเภทของงาน

กลับสู่ด้านบน