เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การศึกษาด้านวางแผน

ในขั้นตอนการวางแผนสำหรับการพัฒนาทางหลวง จำเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อนำมาใช้วางกรอบและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในส่วนของการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาทางหลวง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการลงทุนและแหล่งเงินทุน ตลอดจนการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลการศึกษาด้านวางแผนของสำนักแผนงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ที่นี่

ลักษณะตามสถานะ
ลำดับ ชื่องานศึกษา ประเภทของงาน

กลับสู่ด้านบน